Титульная страница главы о Викторе Михайловиче Глушкове из книги Маленькие рассказы о больших ученых

Людина, яка прийшла з майбутнього
Пам'ятi В.М.Глушкова

24 серпня 1923 року - 90 рокiв тому - народився Вiктор Михайлович Глушков - видатний вчений i громадський дiяч, широко вiдомий у нас i за кордоном, засновник Iнституту кiбернетики Нацiональної академiї наук України, активний учасник свiтового процесу становлення та розвитку нових напрямiв науки ХХ i ХХI ст. - Обчислювальної технiки, кiбернетики, iнформатики.

Його внесок у цi напрямки науки стисло охарактеризував Президент НАН України академiк Б.Є.Патон:

"В.М.Глушков як мислитель вiдрiзнявся широтою i глибиною наукового бачення, своїми роботами випередив час, ставши основоположником iнформацiйних технологiй в Українi та колишньому Радянському Союзi, та й у свiтi в цiлому.

Вiктор Михайлович володiв величезними рiзнобiчними знаннями, а його ерудицiя просто вражала всiх оточуючих. Вiчний пошук нового, прагнення до прогресу в науцi, технiцi, суспiльствi були чудовими його рисами.

В.М.Глушков був справжнiм подвижником в науцi, який володiв гiгантською працездатнiстю i працьовитiстю. Вiн щедро дiлився своїми знаннями, iдеями, досвiдом з оточуючими його людьми.

В.М.Глушков зробив великий внесок у розвиток Академiї наук УРСР, будучи з 1962 року її вiце-президентом. Вiн суттєво впливав на розвиток наукових напрямiв, пов'язаних з природними i технiчними науками. Великий його внесок в комп'ютеризацiю та iнформатизацiю науки, технiки, суспiльства.

Вiктора Михайловича смiливо можна вiднести до державних дiячiв, який вiддавав всього себе служiнню батькiвщинi, своєму народовi. Його знали i поважали люди у всiх куточках колишнього Радянського Союзу. Вiн не шкодував сил для пропаганди досягнень науки, науково-технiчного прогресу, спiлкувався з ученими багатьох зарубiжних країн. Його роботи i досягнення керованого ним Iнституту кiбернетики АН УРСР були добре вiдомi за кордоном, де вiн користувався заслуженим авторитетом.

Добре розумiючи значення обороноздатностi своєї країни, В.М.Глушков, разом з керованим ним iнститутом, виконав великий комплекс робiт оборонного значення. I тут вiн завжди вносив своє, нове, долаючи численнi труднощi, а iнодi i просте нерозумiння. Вiн дiйсно вболiвав за країну, їй i науцi вiддав все своє чудове життя."

Слова - "Людина, яка прийшла з майбутнього" - назва глави з книги, яка тiльки вийшла з друку "Маленькi розповiдi про великих вчених", присвяченiй наступаючим ювiлеям великих особистостей: 100-рiччю Миколи Михайловича Амосова - хiрурга-новатора, письменника, бiокiбернетика; 110-рiччю Сергiя Олексiйовича Лебедєва - основоположника вiтчизняної комп'ютерної технiки, творця першого комп'ютера в континентальнiй Європi; 90-рiччю Вiктора Михайловича Глушкова - основоположника iнформацiйних технологiй в Українi. Збiрник мiстить вибранi публiкацiї цих вчених i спогади про них сучасникiв.

Видання мiстить три взаємопов'язанi частини: "Три життя Миколи Михайловича Амосова - хiрурга-новатора, письменника-мислителя, бiокiбернетика-фiлософа"; "Є Пророки у своїй Вiтчизнi!" - про С.О.Лебедєва; "Людина, яка прийшла з майбутнього" - про В.М.Глушкова.

До збiрки включенi вибранi публiкацiї самих учених, якi найбiльш достовiрно вiдображають їхнє життя i творчiсть, i спогади про них сучасникiв, якi добре знають подiї того часу. Наведено також коментарi та доповнення укладачiв збiрника.

Про кожного з учених читачi дiзнаються багато нового i цiкавого. Iнтелектуальний внесок i саме життя чудових учених i очолюваних ними наукових шкiл iстотно впливали i будуть впливати на розвиток нашого суспiльства.

Видання розраховане на широке коло читачiв, що зв'язали своє життя i роботу з сьогоденням i майбутнiм iнформатики, а також на студентську аудиторiю.


До 90-рiччя В.М.Глушкова виданi книги та опублiкованi статтi:

"Маленькi розповiдi про великих учених", ювiлейний збiрник за редакцiєю Б.М. Малиновського К: ТОВ "Видавництво Горобець", 400 с., 2013, видано рос. мовою. Детальнiше ...  ›››  

Минуле, що лине в майбутнє. Про академiка Глушкова В.М. його учнi, соратники та сучасники. Упорядник Т.П. Мар'янович, К: Видавництво "Наукова думка", 2013.

I.В. Сергiєнко. Науковi iдеї В.М. Глушкова i розвиток актуальних напрямiв iнформатики, К: Видавництво "Наукова думка", 287 с., 2013.

В.I. Петрук. "В.М.Глушков i Київський унiверситет", Видавничо-полiграфiчний центр "Київський унiверситет", 200 с., укр., 2013.

"Час iшов слiдами генiя". Тадеуш Мар'янович, член-кореспондент НАН України для "Урядового кур'єра".

Дочка академiка Глушкова: "Прочитавши 20 сторiнок математичного тексту, батько запам'ятовував його напам'ять". Iнтерв'ю Вiри Вiкторiвни Глушкової для газети "Факты"

Ексклюзивне iнтерв'ю з дочкою академiка В.М.Глушкова Вiрою Глушковою, в додатку "Маршрут N1. Українцi, що змiнили Свiт" до газети "День", 23.08.2013.

"Провiсник iнформацiйного суспiльства". Iван Сергiєнко, академiк НАН України для "Дзеркало тижня. Україна", N 32, 6.09.2013.


90-рiччю вiд дня народження Вiктора Михайловича Глушкова присвяченi конференцiї:

Дев'ята дистанцiйна науково-практична конференцiя з мiжнародною участю. "Системи пiдтримки прийняття рiшень. Теорiя i практика. СППР 2013". 3 червня 2013, Україна, м.Київ. Iнститут проблем математичних машин i систем НАН України i Академiя технологiчних наук України.

"Глушковськi читання", присвяченi 90-рiччю з дня народження академiка В.М.Глушкова (10-11 вересня 2013 року). Факультет соцiологiї i права Нацiонального технiчного унiверситету України "Київський полiтехнiчний iнститут" (fsp.kpi.ua).

Мiжнародна наукова конференцiя "Сучасна iнформатика: проблеми, досягнення, i перспективи розвитку", 12-13 вересня 2013 року.

Ювiлейна 40-а Мiжнародна наукова конференцiя "Питання оптимiзацiї обчислень (ПОВ-XL)". 30 вересня - 4 жовтня 2013 (смт. Кацивелi, Велика Ялта, Крим, Україна).


Дивитися вiдео

22 серпня 2013 р. на каналi УТ-1 вiдбувся прем'єрний показ документальної стрiчки Андрiя Дмитрука "Iнтернет-1964", присвяченої 90-рiчному ювiлею вiд дня народження академiка В.М.Глушкова.

Фiльм "Iнститут Академiка Глушкова". Режисер - Галина Черняк, ДТРК "Культура", 2013. До 90-рiччя академiка В.М.Глушкова.

Уривки iз фiльму "Кiбернетик Вiктор Глушков." Режисер Хмельницький Володимир Iллiч. Автори сценарiю Б.М.Малиновський, В.I.Хмельницький. Студiя "Золотi ворота", 1993 р., Київ.

Iз авторських телепередач Малиновського Б.М. "Золотi вiхи в iсторiї комп'ютерної науки i технiки". Вересень 2000 - Серпень 2001. Телепрограма K.I.S.S.
N 238. Розпочати перегляд.
N 237. Розпочати перегляд.
N 236. Розпочати перегляд.
N 235. Розпочати перегляд.


Придбати ювiлейний збiрник "Маленькие рассказы о больших ученых", за редакцiєю Б.М. Малиновського К: ТОВ "Видавництво Горобець", 400 с., 2013.  можна в Iнтернет-магазинi TravelBook або звертайтеся по E-mail:   icfcst@i.ua

16.08.2013